MT-resultat (fr 2007) för C-kullen

C-kull

Kullar

Start
Copyright © 2008 Carlshill´s Kennel

=Canon =Caruso=Casper =Chivas=Cooper=Couger=Ciara

 Syfte 1 2 3 4 5
Samarbete
Föremål/Förare
Leker ej/leker själv/kommer ej.
Lekrer själv, kommer efter lång tidsfördröjn/upprep uppm fr förare
Leker själv - men kommer efter uppmaning
Leker själv - men kommer tillbaka
Kommer snabbt tillb för fortsatt lek/kamp
Samarbete
Föremål/TL
Leker ej/leker själv/kommer ej.
Lekrer själv, kommer efter lång tidsfördröjn/upprep uppm fr testled
Leker själv - men kommer efter uppmaning
Leker själv - men kommer tillbaka
Kommer snabbt tillb för fortsatt lek/kamp
Gripa 
Ta tag 5 m.
Griper ej/nosar på föremålet
Griper försiktigt eller nyper i föremålet
Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar
Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjn.
Griper direkt med hela munnen, hög fart och intesitet.
Gripa
Ta tag 40 m.
Griper ej/nosar på föremålet
Griper försiktigt eller nyper i föremålet
Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar
Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjn.
Griper direkt med hela munnen, hög fart och intesitet.
Gripa
Hålla i 5 m.
Griper ej.
Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen
Tuggar eller byter tag upprepade gånger
Tuggar eller byter tag vid något tillfälle
Fast bett, håller i samtl mom. Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls
Gripa
Hålla i 40 m.
Griper ej.
Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen
Tuggar eller byter tag upprepade gånger
Tuggar eller byter tag vid något tillfälle
Fast bett, håller i samtl mom. Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls
Gripa
Slita/Dra 5 m.
Håller ej alt Kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen
Håller, men drar ej emot
Växlar mellan att hålla och dra emot
Drar emot tills testledaren släpper
Rycker, drar emot - även under den passiva delen - tills testled släpper. Alt intensivt ruskande
Gripa
Slita/Dra 40 m.
Håller ej alt Kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen
Håller, men drar ej emot
Växlar mellan att hålla och dra emot
Drar emot tills testledaren släpper
Rycker, drar emot - äv under den passiva delen - tills testled släpper. Alt intensivt ruskande
Förföljande Startar inte eller når inte in i banan
Startar men avbryter
Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända
Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand, fullföljer
Startar med hög fart - målinriktad
Förföljande
Gripande
Nonchalerar föremå-let. alt Springer ej fram
Griper inte, nosar på föremålet
Griper tveksamt el med tidsfördröjn
Griper direkt, släpper
Griper direkt,. Behål-ler föremålet i minst 3 sek
Uthållighet
Framme, direkt tillb alt Går ej fram
Framme, jobbar mindre än 30 sek
Jobbar i 30 sek
Jobbar i 60 sek
Jobbar i 90 sek, hämtas av föraren
Social självsäkerhet
Ängslig, osäker går ej att bryta
Social osäkerhet i alla sit.
Social osäkerhet i flera sit.
Socialt säker i de flesta sit.
Socialt säker i alla sit.
Social nyfikenhet
Undviker, skygg
Överdrivet nyfiken, påträngande
Neutral, låter sig klappas
Besvarar när fig bjuder
Normalt nyfiken när anledning finns
Socialt samspel
Svarar ej på lekinviter
Svarar svagt på lek & lekinviter - kan avbryta
Svarar snabbt på lek & lekinviter, svår att bryta
Svarar på lek & lekinviter
Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter
Handlings-förmåga
Försöker inte lösa problemen.
Försöker end kort-varigt el m liten akti-vitet lösa uppgifter i de flesta sit.
Löser uppgifter i de flesta sit.
Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta sit.
Är aktiv för att lösa uppgifter i samtl sit.
Anpassnings-
förmåga
Anpassar med låg intensitet i samtl testsit.
Anpassar med hög intensitet i samtl testsit.
Anpassar intensitet - men med tidfördröjn.
Anpassar intensiteten i de flesta testsit.
Anpassar intensiteten i samtl testsit.
Koncentration
Låg grad av kon-centration i de flesta sit. (Kan utföra ovid-kommande handl)
Koncentrerad i viss omfattn, men med längre avbrott i flera sit. (Kan utföra ovid-kommande handl)
Oftast koncentre-rad, men med korta-re avbrott i flera sit, eller längre avbrott i enstaka sit (1-2).
Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka sit (1-2).
Obruten koncen-tration från tagen retning till avreak-tion i samtl sit.
Avreaktion
Kan ej avreagera alt tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sig
Tar lång tid för avreaktion i flera sit
Avreagerar med någon tidsfördröjn i flera sit - alt lång tid i enstaka sit
Avreagerar med någon tidsfördröjn i enstaka situationer
Avreagerar snabbt i alla situationer
Minnesbilder
Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden
Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden
Visar minnesbilder, med enstaka und-vikande beteenden
Visar flera minnes-bilder utan undvi-kande beteenden
Visar enstaka min-nesbilder utan und-vikande beteenden
Rädsla
Flyr i de flesta test-sit alt blir passiv
Pendlar mellan enstaka flyktstarter och kontroll
Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver
Står emot, undan-manöver eller ngn intensitetssänkning
Står emot i alla test-situationer, visar ingen rädsla
Aggresivitet
Visar kvarstående aggression
Visar stor aggression
Visar ingen aggres-sion/visar kortv agg-ressions yttringar
Visar liten aggression
Visar måttl aggres-sion i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet
Nyfikenhet
Går inte fram
Lång tid med hjälp för att gå fram
Går fram med hjälp
Går fram utan hjälp i de flesta sit men med tidsfördröjn
Snabbt fram utan hjälp i samtliga sit
SKOTT

 

Avviker från platsen
Undvikande reaktioner alt låsn, kvar på platsen
Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan.
Kontroll vid flera skott
Ingen reaktion, kontroll första skottet
Poäng
Canon
405 p, gk
Caruso
377 p, gk
Casper
451 p, gk
Chivas
432 p, gk
Cooper
? p, gk
Couger
385 p, gk
Ciara
400 p, gk