MT-resultat (fr 2007) för H-kullen

H-kullen

Kullar

Start
Copyright © 2015 Carlshill´s Kennel

=Halifax =Helix =Hillbilly =Hexa =Hillevi =Hilma =Hobby

 Syfte 1 2 3 4 5
Samarbete
Föremål/Förare
Leker ej/leker själv/kommer ej.
Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjn/upprep uppm fr förare

Leker själv - men kommer efter uppmaning

Helix2Hexa2Hillevi2

Leker själv - men kommer tillbaka
Halifax2

Kommer snabbt tillb för fortsatt lek/kamp
Hobby2
Samarbete
Föremål/TL
Leker ej/leker själv/kommer ej.

Leker själv, kommer efter lång tidsfördröjn/upprep uppm fr testled

Helix2Hillevi2

Leker själv - men kommer efter uppmaning

Hexa2Hobby2

Leker själv - men kommer tillbaka

Hilma2

Kommer snabbt tillb för fortsatt lek/kamp
Gripa 
Ta tag 5 m.

Griper ej/nosar på föremålet

Hillevi2

Griper försiktigt eller nyper i föremålet
Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar
Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjn.
Griper direkt med hela munnen, hög fart och intesitet.
Helix2Hexa2Hilma2Hobby2
Gripa
Ta tag 40 m.

Griper ej/nosar på föremålet

Hillevi2

Griper försiktigt eller nyper i föremålet
Griper direkt men ej med hela munnen, alt griper direkt och tappar
Griper med hela munnen, ngn tidsfördröjn.
Griper direkt med hela munnen, hög fart och intesitet.
Helix2Hexa2Hilma2Hobby2
Gripa
Hålla i 5 m.

Griper ej.

Hillevi2

Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen

Tuggar eller byter tag upprepade gånger

Helix2Hexa2Hilma2Hobby2

Tuggar eller byter tag vid något tillfälle
Fast bett, håller i samtl mom. Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls
Gripa
Hålla i 40 m.

Griper ej.

Hillevi2

Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen

Tuggar eller byter tag upprepade gånger

Helix2Hexa2Hilma2Hobby2

Tuggar eller byter tag vid något tillfälle
Fast bett, håller i samtl mom. Alt växlar till bättre bett 1 ggr som bibehålls
Gripa
Slita/Dra 5 m.

Håller ej alt Kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen

Hillevi2

Håller, men drar ej emot

Växlar mellan att hålla och dra emot


Hexa2Hilma2Hobby2

Drar emot tills testledaren släpper

Helix2

Rycker, drar emot - även under den passiva delen - tills testled släpper. Alt intensivt ruskande
Gripa
Slita/Dra 40 m.

Håller ej alt Kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen

Hillevi2

Håller, men drar ej emot

Växlar mellan att hålla och dra emot

Hexa2Hilma2Hobby2

Drar emot tills testledaren släpper

Helix2

Rycker, drar emot - äv under den passiva delen - tills testled släpper. Alt intensivt ruskande
Förföljande Startar inte eller når inte in i banan
Startar men avbryter

Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända

Hobby2


Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand, fullföljer

Hillevi2

Startar med hög fart - målinriktad
Helix2Hexa2Hilma2
Förföljande
Gripande
Nonchalerar föremålet. alt Springer ej fram

Griper inte, nosar på föremålet

Helix2

Griper tveksamt el med tidsfördröjn

Hilma2Hobby2

Griper direkt, släpper

Hexa2Hillevi2

Griper direkt. Behåller föremålet i minst 3 sek
Uthållighet
Framme, direkt tillb alt Går ej fram

Framme, jobbar mindre än 30 sek

Hexa2

Jobbar i 30 sek

Helix2Hillevi2Hobby2

Jobbar i 60 sek

Hilma2

Jobbar i 90 sek, hämtas av föraren
Social självsäkerhet
Ängslig, osäker går ej att bryta

Social osäkerhet i alla sit.

Hillevi2

Social osäkerhet i flera sit.

Hobby2

Socialt säker i de flesta sit.

Hexa2Hilma2

Socialt säker i alla sit.
Helix2
Social nyfikenhet
Undviker, skygg
Överdrivet nyfiken, påträngande
Neutral, låter sig klappas

Besvarar när fig bjuder

Hilma2

Normalt nyfiken när anledning finns
Helix2Hexa2Hillevi2Hobby2
Socialt samspel

Svarar ej på lekinviter

Hillevi2

Svarar svagt på lek & lekinviter - kan avbryta

Hexa2Hilma2Hobby2

Svarar snabbt på lek & lekinviter, svår att bryta
Svarar på lek & lekinviter
Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter
Helix2
Handlingsförmåga
Försöker inte lösa problemen.
Försöker end kortvarigt el m liten aktivitet lösa uppgifter i de flesta sit.
Löser uppgifter i de flesta sit.

Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta sit.

Helix2Hexa2Hillevi2Hilma2Hobby2

Är aktiv för att lösa uppgifter i samtl sit.
Anpassnings-
förmåga
Anpassar med låg intensitet i samtl testsit.

Anpassar med hög intensitet i samtl testsit.

Helix2

Anpassar intensitet - men med tidfördröjn.

Hilma2

Anpassar intensiteten i de flesta testsit.
Anpassar intensiteten i samtl testsit.
Hexa2Hillevi2Hobby2
Koncentration
Låg grad av koncentration i de flesta sit. (Kan utföra ovidkommande handl)
Koncentrerad i viss omfattn, men med längre avbrott i flera sit. (Kan utföra ovid-kommande handl)

Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera sit, eller längre avbrott i enstaka sit (1-2).

Hillevi2Hilma2

Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka sit (1-2).

Helix2Hobby2

Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtl sit.
Hexa2
Avreaktion
Kan ej avreagera alt tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sig
Tar lång tid för avreaktion i flera sit
Avreagerar med någon tidsfördröjn i flera sit - alt lång tid i enstaka sit

Avreagerar med någon tidsfördröjn i enstaka situationer

Helix2Hexa2Hillevi2Hilma2Hobby2

Avreagerar snabbt i alla situationer
Minnesbilder
Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden
Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden
Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden

Visar flera minnes-bilder utan undvikande beteenden

Helix2

Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden
Hexa2Hillevi2Hilma2Hobby2
Rädsla
Flyr i de flesta testsit alt blir passiv
Pendlar mellan enstaka flyktstarter och kontroll

Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver

Hexa2Hillevi2

Står emot, undanmanöver eller ngn intensitetssänkning

Hilma2

Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla
Helix2Hobby2
Aggresivitet
Visar kvarstående aggression
Visar stor aggression

Visar ingen aggression/visar kortv aggressions yttringar

Helix2Hobby2

Visar liten aggression


Hexa2Hillevi2Hilma2

Visar måttl aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet
Nyfikenhet
Går inte fram
Lång tid med hjälp för att gå fram

Går fram med hjälp

Hillevi2

Går fram utan hjälp i de flesta sit men med tidsfördröjn

Hilma2

Snabbt fram utan hjälp i samtliga sit
Helix2Hexa2Hobby2
SKOTT

 

Avviker från platsen
Undvikande reaktioner alt låsn, kvar på platsen

Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan.

Hobby2

Kontroll vid flera skott
Ingen reaktion, kontroll första skottet
Helix2Hexa2Hillevi2Hilma2
Imponer-/hotbeteenden

(fr o m 2012)

 

Stel kropp, morr riktat mot testledaren.
Bitintentioner
Stel kropp, morr riktat mot testledaren.
Stel kropp under hela hanteringen.
Stelnar till under kort stund, slappnar av.
Inga imponerbeteenden
Helix2Hexa2Hillevi2Hilma2Hobby2
Poäng
Halifax2
Helix2Helix
115+359 = 474 p, gk

Hexa2Hexa
115+365 = 480 p, gk
Hillevi2Hillevi
52+293 = 345 p, gk
Hilma2Hilma
130+313 = 443 p, gk
Hobby2Hobby
128+360 = 488 p, gk